Statuten

 

Les statuts

Rosa Lëtzebuerg a.s.b.l., association sans but lucratif.

Numéro LBR: F287

Schreif eis

Du hues Froen zu eiser General Versammlung, oder Rosa Lëtzebuerg? Du interesséiers dech fir eis LUXEMBOURG PRIDE? Oder hues du eng aner Fro? Da benotz dach einfach hei eise Kontaktformular!